จริงดี๊ ยิ่งแแก่ตัวยิ่งนอนน้อย

จริงดี๊ ยิ่งแแก่ตัวยิ่งนอนน้อย