จริงหรือไม่ หาวเป็นโรคติดต่อ

จริงหรือไม่ หาวเป็นโรคติดต่อ